Wyłączanie filtrów w Doctrine2

Filtry w Doctrine to poniekąd pożyteczna funkcja, na filtrach jest oparte m.in miękkie kasowanie (ang. soft delete), które można podpiąć z paczki gedmo/doctrine-extensions. Filtry przeważnie są włączane na stałe w konfiguracji ORM-a w pliku config.yml, ale w razie potrzeby można je włączać i wyłączać w kodzie. Obiekt FilterCollection pobieramy z entity managera, a na nim można wykonać m.in. poniższe metody:

// sprawdzenie czy filtr jest zainstalowany
$em->getFilters()->has("soft-deleteable");

// sprawdzenie czy filtr jest włączony
$em->getFilters()->isEnabled("soft-deleteable");

// włączenie filtra
$em->getFilters()->enable("soft-deleteable");

// wyłączenie filtra
$em->getFilters()->disable("soft-deleteable");

Cała ta notka wzięła się stąd, że dłużej niż powinienem szukałem błędu w kodzie, a jego źródłem było właśnie miękkie kasowanie. Zapytanie, które powinno zwracać encję zwracało NULL, a taki przypadek nie był obsłużony w kodzie.

Tworzenie pliku CSV w pamięci

Nie tak dawno pisałem o funkcjach fgetcsv() i fputcsv() w kontekście nakładania filtrów na strumienie PHP. Również z pomocą strumieni można rozwiązać problem tworzenia plików CSV w pamięci. Wystarczy otworzyć taki niby-plik w pamięci:

$fh = fopen('php://temp', 'rw');

i już można do niego zapisywać dane przez fputcsv():

fputcsv($fh, ["Imię", "Nazwisko", "Login", "PESEL"]);

Na koniec wystarczy tylko przewinąć wskaźnik pozycji w pliku na początek i pobrać jego zawartość:

rewind($fh);
$csv = stream_get_contents($fh);
fclose($fh);

Checkbox kontra NOT NULL

W encji mamy pole legal1 typu boolean, które nie może być NULL-em.

  /**
   * @var boolean
   *
   * @ORM\Column(name="legal1", type="boolean", columnDefinition="TINYINT(1)")
   */
  private $legal1;

W formularzu pole jest prezentowane jako checkbox. Niby wszystko powinno działać, a jednak jeśli wyślemy formularz bez zaznaczania checkboxa to na encji nie jest wywoływana metoda setLegal1(), a w rezultacie Doctrine próbuje zapisać NULL jako wartość pola legal1, co oczywiście kończy się wyjątkiem.

Można kombinować na samej encji (np. zwracać z getLegal1() 0 jeśli wartość to NULL), ale chyba najbardziej eleganckim rozwiązaniem będzie zastosowanie transformera, który będzie tłumaczył wartości pomiędzy encją a formularzem. Prościutki transformer realizujący takie zadanie może wyglądać tak.

namespace MDurys\CommonBundle\Lib\DataTransformer;

use Symfony\Component\Form\DataTransformerInterface;

class BoolTransformer implements DataTransformerInterface
{
  public function transform($input)
  {
    return boolval($input);
  }

  public function reverseTransform($input)
  {
    return intval($input);
  }
}

W formularzu należy go zastosować jako model transfomer:

  $builder
    ->add(
      $builder->create('legal1', 'checkbox')->addModelTransformer(new BoolTransformer())
      )

Jego działanie polega na tym, że podczas tworzenia formularza zostanie wywołana metoda transform(), która wartość z bazy danych (0 lub 1) rzutuje na wartość boolowską. Z kolei podczas zapisywania formularza zostanie wywołana metoda reverseTransform(), która rzutuje wartość z formularza na liczbę całkowitą. Tym sposobem z NULL-a zrobi się 0.

Dekodowanie daty urodzenia i płci z PESEL-u

Wczoraj poprawiałem walidację numeru PESEL w aktualnym projekcie. PESEL zawiera informacje o płci i dacie urodzenia osoby, do wyciągnięcia tych danych napisałem sobie taką klasę.

class Pesel
{
  public static function extractSex($pesel)
  {
    return intval(substr($pesel, 9, 1)) % 2 == 0 ? 1 : 2;
  }

  public static function extractDate($pesel)
  {
    list($year, $month, $day) = sscanf($pesel, '%02s%02s%02s');
    switch (substr($month, 0, 1)) {
      case 2:
      case 3:
        $month -= 20;
        $year += 2000;
        break;
      case 4:
      case 5:
        $month -= 40;
        $year += 2100;
      case 6:
      case 7:
        $month -= 60;
        $year += 2200;
        break;
      case 8:
      case 9:
        $month -= 80;
        $year += 1800;
        break;
      default:
        $year += 1900;
        break;
    }
    return checkdate($month, $day, $year)
      ? new \DateTime("$year/$month/$day")
      : null;
  }
}

Metoda extractSex() zwraca 1 jeśli numer PESEL należy do kobiety lub 2 jeśli do mężczyzny. Metoda extractDate() zwraca obiekt DateTime z datą urodzenia z PESEL-u.

W klasie brakuje walidacji poprawności PESEL-u, ale w moim projekcie załatwia to osobny walidator.

Filtry strumieni w PHP

Ostatnio pracowałem nad wymianą plików w formacie CSV. PHP ma funkcje fputcsv() i fgetcsv(), które dbają o właściwe umieszczanie/dekodowanie cudzysłowów, więc zadanie jest trywialne. Jedyny problem polegał na tym, że zdalny system zapisywał i łykał pliki z kodowaniem Windows-1250 i znacznikami końca linii CRLF. Oczywiście można traktować iconvem tablice przekazywane do fputcsv() i zwracane przez fgetcsv(), przy zapisie można po każdym fputcsv() zapisywać znacznik LF, ale to rozwiązanie niezbyt eleganckie.

Na szczęście architektura PHP 5 jest elastyczna, funkcje wyjścia/wejścia operują na strumieniach, a do strumieni można dodawać filtry. Powyższy problem można rozwiążać dodając do strumienia filtr, który dokona konwersji kodowania i znaczników końca linii. Wystarczy do tego malutka klasa:

namespace MDurys\DataBundle\StreamFilter;

class CP1250CRLFFilter extends \php_user_filter
{
  public function filter($in, $out, &$consumed, $closing)
  {
    while ($bucket = stream_bucket_make_writeable($in)) {
      $bucket->data = str_replace("\n", "\r\n", iconv('UTF-8', 'CP1250', $bucket->data));
      $consumed += $bucket->datalen;
      stream_bucket_append($out, $bucket);
    }
    return PSFS_PASS_ON;
  }
}

Plik otwieramy jak zwykle:

if (null === ($fh = fopen($path, 'w'))) {
    throw new FileException($path);
}

Potem wystarczy zarejestrować filtr i dodać go do uchwytu naszego pliku:

stream_filter_register('windows', '\MDurys\DataBundle\StreamFilter\CP1250CRLFFilter');
stream_filter_append($fh, 'windows');

Od tej pory wszystko co zapiszemy do pliku zostanie skonwertowane z UTF-8 na CP1250, a znacznki końca linii zamienione na CRLF.

Symfony2, Twig i SwiftMailer czyli rzecz o obrazkach w mailu

Ongiś pisanie maili w HTML-u było naruszeniem netykiety, ale obecnie zdecydowana większość odbiorców jak i nadawców woli otrzymywać maile w HTML-u. Generowanie i wysyłanie takowych w aplikacji opartej na Symfony2 jest banalnie proste dzięki Twigowi i Swift Mailerowi. Nieco mniej przyjemnie zaczyna się robić, kiedy w treści maili ma pojawić się grafika.

Możliwości są dwie i każda rodzi pewne problemy:

 1. Linkowanie do plików na zdalnym serwerze. Niestety funkcja url() w Twigu akceptuje tylko ścieżki zdefiniowane w routingu, nie można nią linkować do grafik. Z kolei znacznik image obsługiwany przez Assetica domyślnie generuje relatywne URL-e, a poza tym jest trochę nieporęczny w użyciu.
 2. Osadzenie plików w wiadomości. Tu problem natury programistycznej polega na tym, że żeby osadzić grafikę w wiadomości trzeba skorzystać z metody Swift_Message::embed(), do której nie mamy dostępu z poziomu Twiga.

Wszystkie powyższe problemy można rozwiązać tworząc rozszerzenie do Twiga.

namespace MDurys\MailBundle\Twig;

use Symfony\Component\DependencyInjection\ContainerInterface;

class MailExtension extends \Twig_Extension
{
  private $kernel;

  private $host;

  private $imageCache;

  private $messageCache;

  public function __construct(ContainerInterface $container)
  {
    $context = $container->get('router')->getContext();
    $this->host = $context->getScheme() . '://' . $context->getHost();
    $this->kernel = $container->get('kernel');
  }

  public function getFunctions()
  {
    return array(
      new \Twig_SimpleFunction('mail_embed', array($this, 'mailEmbed')),
      new \Twig_SimpleFunction('mail_url', array($this, 'mailUrl')),
    );
  }

  public function mailEmbed(\Swift_Message $message, $file)
  {
    if (!isset($this->messageCache[$message->getId()][$file]))
    {
      if (!isset($this->imageCache[$file]))
      {
        $this->imageCache[$file] = \Swift_Image::fromPath($this->kernel->locateResource($file));
      }
      $this->messageCache[$message->getId()][$file] = $message->embed($this->imageCache[$file]);
    }
    return $this->messageCache[$message->getId()][$file];
  }

  public function mailUrl($file)
  {
    return $this->host . $file;
  }

  public function getName()
  {
    return 'mdurys_mail_extension';
  }
}

Rozszerzenie udostępnia dwie funkcje Twiga: mail_embed() i mail_url(), które odpowiednio umożliwiają osadzenie obrazka w wiadomości i wygenerowanie abosultnego URL-a do zasobu. Osadzane obrazki są cacheowane, więc jeśli dany obrazek jest wykorzystywany kilka razy w danej wiadomości to zostanie osadzony tylko raz, a jeśli obrazek zostanie osadzony w kilku wiadomościach to proces konwersji na obiekt Swift_Image zostanie wykonany tylko raz.

Aby móc z tego rozszerzenia korzystać należy je uaktywnić w services.yml bundla. Ważne jest, żeby otagować usługę jako „twig.extension”.

services:
 mdurys.twig.mail_extension:
  class: MDurys\MailBundle\Twig\MailExtension
  arguments: [ "@service_container" ]
  tags:
   - { name: twig.extension }

Jeśli chcemy osadzić obrazek w wiadomości to podczas renderowania szablonu trzeba przekazać obiekt wiadomości.

$message = \Swift_Message::newInstance();
$htmlPart = $this->renderView(
  'MailBundle:Test:email.html.twig',
  array('message' => $message)
  );
$message
  ->setFrom('mail@example.com')
  ->setTo('test@fexample.com')
  ->setSubject('Mail z obrazkami')
  ->setBody($htmlPart, 'text/html');
$this->get('mailer')->send($message);

W szablonie Twiga wystarczy wywołać funkcję mail_embed() przekazując jej jako parametry obiekt wiadomości i lokalizację pliku.

<img src="{{ mail_embed(message, '@MDurysMailBundle/Resources/public/images/smiley.gif') }}" width="16" height="16" alt=":-)" />

Linkowanie do zewnętrznych zasobów jest prostsze i sprowadza się do wywołania funkcji mail_url() w szablonie:

<img src="{{ mail_url('/bundles/mdurysmail/images/big_logo.jpg') }}" width="600" height="240" alt="Big Logo" />

Klucz obcy jako klucz główny w Doctrine2

Jest to jak najbardziej możliwe i bardzo ładnie opisane w dokumentacji Doctrine2. Przykład poniżej.

namespace Acme\Bundle\ShopBundle\Entity;

use Doctrine\ORM\Mapping as ORM;

/**
 * @ORM\Entity
 * @ORM\Table(name="customer_preferences")
 */
class CustomerPreferences
{
  /**
   * @ORM\Id
   * @ORM\OneToOne(targetEntity="Acme\Bundle\ShopBundle\Entity\Customer")
   * @ORM\JoinColumn(name="customer_id", referencedColumnName="id")
   */
  private $customer;

  // ...
}

W tabeli wygenerowanej z tej encji pole customer_id będzie zarówno kluczem obcym wskazującym na pole id w tabeli customer jak i kluczem głównym.

Z jednej strony wydaje się to oczywiste i intuicyjne, ale parę razy przekonałem się, że rozwiązania w Doctrine2 nie zawsze są oczywiste i intuicyjne. Na szczęście akurat w tym wypadku są.

Squid zmienia WSDL?

Z używaniem SOAP-a przez proxy w PHP bywają problemy, o czym już pisałem. Dzisiaj w podobnej sytuacji natknąłem się na inną zagwostkę. Podczas pisania integracji z usługą eraty.pl prosty kod z instrukcji:

$client = new \SoapClient('https://www.eraty.pl:8443/eRatyWSService/eRatyWS?wsdl');
$identyfikacja['login'] = 'ERatyTest';
$identyfikacja['haslo'] = 'ERatyTest!1';
$identyfikacja['numerSklepu'] = 13010005;
$identyfikacja['typProduktu'] = 0;
$identyfikacja['wariantSklepu'] = 1;
try
{
	$result = $client->pobierzLinieKredytowe($identyfikacja);
}
catch (\Exception $e)
{
	echo $e->faultstring;
}

rzucał mi wyjątkiem „Could not connect to host”. Oczywiście zarówno firewall i proxy zezwałały na dostęp do eraty.pl, a ten sam kod uruchomiony na innym serwerze działał bez zająknięcia. Nad znalezieniem rozwiązania trochę musiałem posiedzieć, aż w końcu w stack trace’ie zauważyłem, że metoda SoapClient::__doRequest() jako drugi parametr dostaje http://www.eraty.pl:8080/eRatyWSService/eRatyWS (hint: numer portu). Nie mam pojęcia skąd to się bierze, zakładam, że to coś linii PHP-Squid, ale z tą wiedzą rozwiązanie było proste. Wystarczyło wymusić poprawną lokalizację usługi przy tworzeniu obiektu SoapClient:

$client = new \SoapClient('https://www.eraty.pl:8443/eRatyWSService/eRatyWS?wsdl',
	array('location' => 'https://www.eraty.pl:8443/eRatyWSService/eRatyWS')
	);

Małe a cieszy: sp_executesql

Aplikacja, nad którą obecnie pracuję, dostaje od użytkowników zapytania SQL, które wykonuje na wielu bazach danych MS SQL. Zapytania mogą być najróżniejszego typu, od prostych SELECTów po złożone skrypty w Transact SQL-u. Wykonywanie takich złożonych zapytań przez PDO i odczytywanie wyników mogłoby być kłoptliwe, analiza zapytań i rozbijanie ich na pojedyncze kwerendy jeszcze bardziej. Bólu głowy mozna sobie oszczędzić w bardzo prosty sposób – z pomoca przychodzi sp_executesql. Nasze złożone zapytania możemy wykonać poprzez tę funkcję przerzucając rozwiązanie wspomnianych problemów na bazę danych.

$statement = $dbh->prepare("EXEC sp_executesql N" . $dbh->quote($query));
$statement->execute($params);
$rows = $statement->fetchAll();

Wywoływanie funkcji z nieznaną liczbą parametrów

Niektóre funkcje PHP mogą akceptować zmienną liczbę parametrów. To wygodne rozwiązanie, ale co zrobić jeśli nie mamy z góry ustalonej liczby parametrów, a funkcja nie ma swojego odpowiednika przyjmującego parametry w tablicy?

Załóżmy, że chcemy wyciągnąć wspólne wartości z kilku tablic. Można to zrobić używając funkcji array_intersect(). Jeżeli liczba tablic na wejściu nie jest znana możemy przetwarzanie je w pętli. Dużo prościej będzie jednak posłużyć się funkcją call_user_func_array().

$result = call_user_func_array('array_intersect', $arrayOfArrays);

W zmiennej $arrayOfArrays oczywiście znajdują się tablice, z których chcemy wyciągnąć wspólne wartości.

Wadą call_user_func_array() jest narzut czasowy, wywoływanie funkcji w ten sposób jest wyraźnie wolniejsze niż bezpośrednio. W krytycznej pętli chyba warto by się pokusić o switcha, który wywołuje funkcję z odpowiednią ilością argumentów.