Wyłączanie filtrów w Doctrine2

Filtry w Doctrine to poniekąd pożyteczna funkcja, na filtrach jest oparte m.in miękkie kasowanie (ang. soft delete), które można podpiąć z paczki gedmo/doctrine-extensions. Filtry przeważnie są włączane na stałe w konfiguracji ORM-a w pliku config.yml, ale w razie potrzeby można je włączać i wyłączać w kodzie. Obiekt FilterCollection pobieramy z entity managera, a na nim można wykonać m.in. poniższe metody:

// sprawdzenie czy filtr jest zainstalowany
$em->getFilters()->has("soft-deleteable");

// sprawdzenie czy filtr jest włączony
$em->getFilters()->isEnabled("soft-deleteable");

// włączenie filtra
$em->getFilters()->enable("soft-deleteable");

// wyłączenie filtra
$em->getFilters()->disable("soft-deleteable");

Cała ta notka wzięła się stąd, że dłużej niż powinienem szukałem błędu w kodzie, a jego źródłem było właśnie miękkie kasowanie. Zapytanie, które powinno zwracać encję zwracało NULL, a taki przypadek nie był obsłużony w kodzie.

WHERE warunek vs LEFT JOIN warunek

Być może nie powinienem publicznie przyznawać się, że popełniłem tak podstawowy błąd w konstruowaniu zapytania SQL, ale po jego odkryciu szczerze się uśmiałem, a skoro śmiech to zdrowie to się nim podzielę.

W uproszczeniu: mam tabelkę z danymi klientów (client) i tabelkę produktów (product), pomiędzy którymi istnieje relacja jeden do wielu. Wyciąganie danych do pokazania jest zrealizowane w Doctrine w następujący sposób:

$qb
  ->select('customer, product')
  ->from($this->getEntityName(), 'customer')
  ->leftJoin('customer.products', 'product')
  ->where('customer.identifier = :identifier')
  ->setParameter('identifier', $identifier);

Dostałem za zadanie zmienić wyświetlanie danych w ten sposób by pokazywać jedynie aktywne produkty. Zrobiłem to tak:

$qb
  ->select('customer, product')
  ->from($this->getEntityName(), 'customer')
  ->leftJoin('customer.products', 'product')
  ->where('customer.identifier = :identifier')
  ->andWhere('product.isActive = 1')
  ->setParameter('identifier', $identifier);

Ku memu zdziwieniu w wypadku klienta, który ma tylko jeden nieaktywny produkt wynik zapytania był pusty. No jakże to?! Przecież klient jak najbardziej istnieje, a ponieważ nie ma produktów spełniających kryteria wyszukiwania (isActive = 1) to w miejscu danych produktu powinny być NULLe.

Swój błąd zrozumiałem dopiero, kiedy spojrzałem na generowane przez Doctrine zapytanie SQL. W uproszczeniu wygląda ono tak:

SELECT 
 c.name,
 p.product_type
FROM 
 customer c 
 LEFT JOIN product p ON c.id = p.customer_id 
WHERE 
 c.identifier = '65092900214'
 AND p.is_active = 1

Ponieważ warunek p.is_active = 1 sprawdzamy w części WHERE zapytania to eliminujemy z zapytania wszystkie wiersze, w których on nie jest spełniony. Zatem jeśli klient ma tylko jeden nieaktywny produkt to wynik zapytania będzie pusty.

Oczekiwany efekt (wiersz z NULLami w miejscu danych produktu) uzyskamy przenosząc warunek do części LEFT JOIN zapytania:

SELECT 
 c.name,
 p.product_type
FROM customer c
 LEFT JOIN product p ON c.id = p.customer_id 
 AND p.is_active = 1
WHERE 
 c.identifier = '65092900214'

Ponieważ warunek dotyczy złączenia to jeśli nie zostanie on spełniony to złączenie nie zostanie wykonane, ale dane klienta zostaną zwrócone. Dokładnie tak jak chciałem.

W Doctrine poprawne zapytanie należy zbudować tak:

$qb
  ->select('customer, product')
  ->from($this->getEntityName(), 'customer')
  ->leftJoin('customer.products', 'product', 'WITH', 'product.isActive = 1')
  ->where('customer.identifier = :identifier')
  ->setParameter('identifier', $identifier);

Checkbox kontra NOT NULL

W encji mamy pole legal1 typu boolean, które nie może być NULL-em.

  /**
   * @var boolean
   *
   * @ORM\Column(name="legal1", type="boolean", columnDefinition="TINYINT(1)")
   */
  private $legal1;

W formularzu pole jest prezentowane jako checkbox. Niby wszystko powinno działać, a jednak jeśli wyślemy formularz bez zaznaczania checkboxa to na encji nie jest wywoływana metoda setLegal1(), a w rezultacie Doctrine próbuje zapisać NULL jako wartość pola legal1, co oczywiście kończy się wyjątkiem.

Można kombinować na samej encji (np. zwracać z getLegal1() 0 jeśli wartość to NULL), ale chyba najbardziej eleganckim rozwiązaniem będzie zastosowanie transformera, który będzie tłumaczył wartości pomiędzy encją a formularzem. Prościutki transformer realizujący takie zadanie może wyglądać tak.

namespace MDurys\CommonBundle\Lib\DataTransformer;

use Symfony\Component\Form\DataTransformerInterface;

class BoolTransformer implements DataTransformerInterface
{
  public function transform($input)
  {
    return boolval($input);
  }

  public function reverseTransform($input)
  {
    return intval($input);
  }
}

W formularzu należy go zastosować jako model transfomer:

  $builder
    ->add(
      $builder->create('legal1', 'checkbox')->addModelTransformer(new BoolTransformer())
      )

Jego działanie polega na tym, że podczas tworzenia formularza zostanie wywołana metoda transform(), która wartość z bazy danych (0 lub 1) rzutuje na wartość boolowską. Z kolei podczas zapisywania formularza zostanie wywołana metoda reverseTransform(), która rzutuje wartość z formularza na liczbę całkowitą. Tym sposobem z NULL-a zrobi się 0.

Klucz obcy jako klucz główny w Doctrine2

Jest to jak najbardziej możliwe i bardzo ładnie opisane w dokumentacji Doctrine2. Przykład poniżej.

namespace Acme\Bundle\ShopBundle\Entity;

use Doctrine\ORM\Mapping as ORM;

/**
 * @ORM\Entity
 * @ORM\Table(name="customer_preferences")
 */
class CustomerPreferences
{
  /**
   * @ORM\Id
   * @ORM\OneToOne(targetEntity="Acme\Bundle\ShopBundle\Entity\Customer")
   * @ORM\JoinColumn(name="customer_id", referencedColumnName="id")
   */
  private $customer;

  // ...
}

W tabeli wygenerowanej z tej encji pole customer_id będzie zarówno kluczem obcym wskazującym na pole id w tabeli customer jak i kluczem głównym.

Z jednej strony wydaje się to oczywiste i intuicyjne, ale parę razy przekonałem się, że rozwiązania w Doctrine2 nie zawsze są oczywiste i intuicyjne. Na szczęście akurat w tym wypadku są.

Zapisywanie osadzonych formularzy w Symfony

Zapisywanie osadzonych formularzy w Symfony działa inaczej niż intuicyjnie zakładałem. Co ciekawsze, już raz się z tym kiedyś zetknąłem, ale było to na tyle dawno, że zapomniałem rozwiązania.

Załóżmy, że w zwykłym formularzu dziedziczącym z klasy sfForm osadzam formularz oparty na modelu z bazy danych czyli dziedziczący z sfFormDoctrine.

class OnePageCheckoutForm extends sfForm
{
  public function configure()
  {
    $this->widgetSchema['same_address'] = new sfWidgetFormInputCheckbox();
    $this->validatorSchema['same_address'] = new sfValidatorBoolean();

    $this->embedForm('customer', new CustomerForm());
    $this->embedForm('shipment_address', new AddressForm());
    $this->getWidgetSchema()->setNameFormat('checkout_form[%s]');
  }
}

W kontrolerze chcę zapisać dane z osadzonych formularzy, ale oczywiście klasa OnePageCheckoutForm nie ma metody save(). W pierwszym odruchu napisałem mniej więcej coś takiego:

public function executeCheckout(sfWebRequest $request)
{
 if (!$this->getUser()->hasCart())
 {
  return $this->redirect('@cart');
 }
 $this->cart = $this->getUser()->getCart();

 $this->form = new OnePageCheckoutForm();
 if ($request->getMethod() == 'POST')
 {
  $this->form->bind($request->getParameter($this->form->getName()), $request->getFiles($this->form->getName()));
  if ($this->form->isValid())
  {
   $values = $this->form->getValues();
   $this->form->getEmbeddedForm('customer')->save();
   $this->form->getEmbeddedForm('shipment_address')->save();

   $this->cart->setCustomerId($this->form->getEmbeddedForm('customer')->getObject()->getId());
   $this->cart->save();
   $this->redirect('@cart_payment_process');
  }
 }
}

Ku memu zaskoczeniu zobaczyłem wyjątek, z którego wynikało, że zapis formularza customer się nie powiódł, bo formularz nie zawiera danych. Dla pewności wrzuciłem w kod kilka var_dumpów:

// wynik: dane dla całego formularza łącznie z osadzonymi
var_dump($this->form->getValues());
// wynik: false
var_dump($this->form->getEmbeddedForm('customer')->isBound());
// wynik: pusta tablica
var_dump($this->form->getEmbeddedForm('customer')->getObject()->toArray());

Jak się okazało, formularz klasy sfForm nie aktualizuje obiektów w osadzonych formularzach, trzeba to wykonać samemu:

$this->form->getEmbeddedForm('customer')
 ->updateObject($this->form->getValue('customer'));

Można to zrobić w kontrolerze, ja ze względów konwencjonalno-estetycznych dopisałem do klasy OnePageCheckoutForm metody updateEmbeddedForms() i saveEmbeddedForms(), które są z grubsza kopią tak samo nazwanych metod z klasy sfFormObject.

Generowanie losowych kodów rabatowych

Wczoraj pisałem moduł obsługujący kody rabatowe w sklepie internetowym. Wedle specyfikacji kody mogą być jedno- lub wielokrotnego użytku. Te pierwsze mogą być hurtowo generowane w panelu administracyjnym. Na chłopski rozum taki jednorazowy kod powinien być:

 • losowy, żeby pomysłowi klienci nie mogli zgadywać kodów
 • w miarę krótki, żeby wpisywanie go nie było kłopotliwe
 • pozbawiony podobnych do siebie znaków takich jak O i 0, ze względów wspomnianych w poprzednim punkcie

Mój pomysł na generowanie takich kodów wygląda następująco:

public static function generateRandom()
{
 return str_pad(strtr(strtoupper(base_convert(rand(1000, 2176782335), 10, 36)), '0O', '1A'), 6, 'X');
}

Powyższa metoda generuje losowe kody złożone z 6 alfanumerycznych znaków (wielkie litery i cyfry) z pominięciem zera i litery O. Przykładowy kod: 3LFPHP. Tytułem wyjaśnienia: 2176782335 to ZZZZZZ w systemie trzydziestoszóstkowym.

Nie robiłem żadnych testów, ale przeczucie mówi mi, że takie rozwiązanie jest szybsze niż losowanie po jednym znaku z tablicy dozwolonych znaków.

Kody powinny być także unikalne, a powyższa metoda tego nie zapewnia. Gdyby tych kodów trzeba było generować tysiące na minutę pewnie pokusiłbym się o jakiś bardziej wyszukany algorytm, np. w jednej transakcji wygenerować tablicę z liczbą kodów ciut większą niż zadana, jednym zapytaniem sprawdzić które z nich już występują w bazie, odfiltrować je z tablicy, a resztę wstawić drugim zapytaniem. W tym konkretnym sklepie nie ma takiej potrzeby, więc wybrałem prostsze rozwiązanie.

public static function generateCodes(Voucher $voucher, $number)
{
 for ($i = 1; $i <= $number; $i++)
 {
  do
  {
   try
   {
    $code = new VoucherCode();
    $code->setVoucher($voucher)
     ->setCode(VoucherCode::generateRandom())
     ->save();
   }
   catch (Doctrine_Connection_Mysql_Exception $e)
   {
   }
  } while ($code->isNew())
 }
}

Kolumna code w tabeli ma założony unikalny indeks (przydaje się do wyszukiwania), więc próba wstawienia takiej samej wartości powoduje wyjątek, który łapię i generuję nowe wartości dopóki wstawianie rekordu do tablicy nie zakończy się powodzeniem.

Doctrine Query Cache w Symfony

Dzisiaj o odkrywaniu Ameryki w konserwie. Właśnie takie miałem wrażenie, gdy dłubiąc w projekcie trafiłem na rozdział na temat cache w dokumentacji Doctrine. Wcześniej tam nie trafiłem, bo całe keszowanie robiłem w Symfony – wszak do pamięci podręcznej najlepiej wrzucać efekt końcowy. Dodatkowo w dokumentacji Symfony nie rzuciło mi się w oczy nic na temat cacheowania w Doctrine.

Nie zamierzam streszczać dokumentacji Doctrine. W kontekście tej notki ważne jest, że Doctrine może zapamiętywać w cache dwa rodzaje danych:

 • skompilowane zapytania
 • wyniki zapytań

Dzięki zapamiętywaniu zapytań czasochłonny proces parsowania zapytania i budowania docelowej SQL-ki jest wykonywany tylko raz, kolejne wywołania będą korzystać z danych zapamiętanych w pamięci podręcznej. Problem aktualności danych w cache nie istnieje ponieważ zmiana zapytania spowoduje automatyczne wygenerowanie nowych danych. Korzyści są niebagatelne, użycie proste jak konstrukcja cepa, a problemów nie ma. Dlatego zgodnie z dokumentacją i zdrowym rozsądkiem, pamięć podręczna zapytań powinna być zawsze włączona, nawet w środowisku testowym.

Włączenie cache dla Doctrine w projekcie Symfony jest banalne i sprowadza się do dodania króciutkiej metody w klasie config/ProjectConfiguration.class.php.

public function configureDoctrine(Doctrine_Manager $manager)
{
  $manager->setAttribute(Doctrine_Core::ATTR_QUERY_CACHE, new Doctrine_Cache_Apc());
}

Powyższy kod spowoduje, że skompilowane zapytania będą zapamiętywane w pamięci APC. Oprócz APC Doctrine może współpracować z serwerem memcached lub inną bazą danych (np. SQLite).

Cache można włączyć nie tylko na poziomie managera, równie dobrze można zrobić to w samym zapytaniu:

$q = Doctrine_Query::create()
  ->useQueryCache(new Doctrine_Cache_Apc());

Jak wspomniałem wcześniej, pamięć podręczna zapytań powinna być włączona zawsze. Na poziomie konkretnego zapytania więcej sensu ma włączanie zapamiętywania wyników:

$q = Doctrine_Query::create()
  ->useResultCache(new Doctrine_Cache_Apc());